Skip to main content

Full text of "Anordning angaaende de Friheder som forundes de paa Island oprettende Kiøbstæder"

See other formats


n ø f b tung/ 


enig ane it t> e fem 


forundes te paa 3élant> 

opt ttt Mit >t M løtvftcUet 


CfjnÆtaiiåftørg ø l ot øen x?t-e MomwHv 17864 i ob c n f) n t>», 

tvnjlt fioiS 'XJireetcvir 3)?. ^øpffner , <£an$ ^cugeli^e SKajefuets 

03 ilui'oetfttctct-0 foejte iSogtu^fer, 


i 
i 


t 


å 


s i * • * 


* * * i 
og 9?or<K > U S3rnt>cvé og ©ot&erå, hertug 
»bi erøwg, tiofftcn / @t orntatit, £>ot* 
mecfpen, og £)!bntf>org , sløre alle maiiat, 

fif Da 231 beb 23 or es ituber 18 t)c Sluguji ftDftlcben affernaa* 
bigft nbgibtie spiacaf , fingaaenbc De« gÆantøfe Jpanbefé <5mU 
Deffe, ftaber tillagt De 6 JjpanDelépffibfe pa« 23 o ft £anD 
lånt) / éfcifiabut, bSefmtannoe/ €1Peftorb, €pa cffcr $e* 
ftot'Dy ©futilé eller ^feftorD og fBrunbar eller (SronneftotD,- 
StiøbftceD^øvefog øinijeber, binde 231 beD en Derom ifccr ncer# 
mere uDgioenDe Ulnortnuig fiflenuwbfgft bide fceftenbfglore; 
©via bide 23i mi beD Dette ?3oreé fialnte 23reb alfer« aaDfgjl 
tabe anorbncf og faftfat fofgetiDe: 


i. e itriiMige Øteligioné^orbante ntaae iDtffe^tofjlÆDer m)bc fuffc 
tommen Solcremer met> fri og mnbjfeamfet tfteligtonS Øoelfe, fjoor* 
til efter OmftcmDigpeberne enDog De Dicfovmeevte fan u&tc en $ie? 
fc$ Sugning. 

){z, 2 i 2V. ‘ - 

.flobjldbernei Sgorgerentaae i 20 Star Pave: fri for $op(Kif,. 
SbfB og attbre UPgt^trr ttf øtateiié Simejie, faa. atbe altene foare 
be ttC 33i)etté egen Sjatte fornobne onera publica. 

3 * 

M to&fto&erneo borgere maae Ugcfom £anbeté eorigc ^nbCu)cj» 
gere ocere fri for ben k Sprocentffat af bereé paa Stente ubfattenbe 
Capitaler, og forbrugen af feraptetfpapur*, 

4* 

Øse tit jfio&jfabcrncé Sfnlceg befjooenbe ©funbe røaac,. faaoibt 
be f ifljore 93 tiPatc, affiøbebbem for$8oreé Stegning, og, faaoibt be 
ere Ob til|jerenbe, afleruaabigff jTienfeP til betteSSrugy cfterat øtraf* 
n in g ar forub er opmaalt og bcftcrat o eb en berooer iubfenbenbe for¬ 
retning; og maaefaaoet 97 ør[F Sommer font anbre 33 iigningé> 2 }tate* 
rialter tiiJtiøbfiaberneé ferfie ^nbretning i ^élanb bare tølbfrie Peb 
tibforfden fra ©anmavf, 3t.org e og f prf enb&mmene, ligefontPcb 
^snbforfefari ^sélaitb; og be, bcr PtQe nebfatte ftg og op fere SSpgnim 
ger i be ^éianbffe jfiobjta’ber, fan. bcouben efter OmjfanbigfKbcvne 
pen te anben Jfoidp, 

5- 

^Spgg^pabferne |M frit anoifcfog bet faaiebeé , at be iffe 
ligge for tatfammen, famt at ber faaoibt mit digt oeb |oert Jpuué 
blioer s p(abo- tit en iiben bpauge- 

6 . 

ønbocr, fommcfber ftg fos øfebeté' øorigfeb, (M fottmbcé 
frit 53orger;T-'a&, bog; at|an laber antegne fft ØJaoit i SSorgerbogen, 
og aftegger Soorger-ø’b, famt blirer af øtebctb Øorigfcb forfpnct 
meb sBorgerbreo tit 83 eo«$ Derpaa-, fjoatfoe bogiffe noget, maae be- 
tabes uben be btotte øfrioerpenge. 

7- 

Øet famme ffat og gidbe om euboer freram eb> font maafte 
tomme til f anbet for at neb|ette ftg i øtaberne; bog. at be firår Peb 

bero? bereé Sfnfomjf tit ganbet tttelbe bént berøm, famt aflede £roffa5&= 
øeb tit OS / om. be iffc afterebe ere 33oreb Unberfaatter; fbitfe grem« 
tttebe ba beb Sorgerbrebet btibe at anfee fom naturaliferebe;. 

8* 

£tetu 3nbfobé*Øietten fadfatte øumma, fom gremmebe maae 
tnbfore 03 anbenbe t be banjfe ©tater,- for at faae ^itbigenat t fam* 
tue, befkmmeb for benty ber bitte ncbfetteftg t en ^étanbff 5 ?iob s 
fføb, attene til 3000 Øibtry 09 faabannebcrbocfattegremmebe flaf for 
bem fefo 03 Som, enten be cre mebbragte etter fobte i £anbet, npbe 
felbfamrøe Øvettigfeber fom ^nbfobte. i atte nere Øttgerog fanbe. 


, 9 "- 

øntjber, fom nebfetter ft<j i en 1 .^iebjla'b i ^étanb, maae igtett 
brage bort, uben nogen Øecimation etter Stffortmug af fanb formue,- 
og bet uben $orf!iet, enten (jan. fat baret tange etter fort i faubet- 

icx 

Ønfber borger erfjotber beb Sorger* Øteffeit fufbfommen dUU 
tigtjeb tit at bribe at Øfag$‘ ^iebfiabé* 3 iaring; bog maae Jfpaanb* 
bar fere iffe bribe bibere-fjaitbet, enb fjerefter røbet? 3i0. 16 formetbeb*. 
Øaa iPatog Sranbcbiinébrcrnben bareatbeteSforbuben, famt tiløtejl* 
gtberie ubforbreO 2tmtb*øbrigfjeben$' farbeteb Xittabetfe.. 


I T. 

øntjber Sorger t øtaberne, af tjbitfen Øvetigion tjauenbmaat* 
te beere, maae tyabe Øvet tit at titfiobe fig faa. mange ^orber t^btaub, 
font fan fatt og bit. 

12; 

Ølpttige Jjpaanbbanfere fatt, om be bif ttebfefte bem i ©taber¬ 
ne,- bente paffenbe Senaabntnger, fboront be fattbeute at btibe nar* 
mere tmberretebe af bcbfommenbe Øottegiunu. 

1 3 • 

øntjber .^aaubbarfémanb maae fabe futbfommen Øtettigf«b, at 
bribe fit^aanbbarf fom2fle|fert øt(rberne,ogberfomenubtartøbenb 

X 3 tteb' 1 jicbfetter ffgfom fejler i en iel.an.j5j? JbBbfiab, maae be af f>am op? 
lerne npbe i anbre Sove ©tater be fc lo fam nte ØBtttgtjc.bcr, fom 
er c beftemte for be frnaa ijtøbjføber i .jpenfigt tU »Soveo Jl’ongeltge dit* 
©tab- ^>obenf>uut. 14 


^ntet JjpaanbPcerfOlaug maae nogen Sib oprettet i 3&tanb, og 
forat nebfette ng ber fom bejler, i? at, for bei forfte faa tange fri^ebl 
Starene bare, intet Pibere beta te 6, enb tjoab SBrgerbreo.et fofier ej? 
ter fotauforte 6 §, 


15 


@aa mange af bijfe $to6fceberé borgere, fom Pit, maae, ef? 
Cerat be t)aoe Ptmbet sBorgerffab paa ipanbeteu, og ere forfpnebe mcb 
bet fornebne $orraab af be betjopembe JSajfre, for b.et fer,ft c i 20 Star 
t)aoe §rii>eb tit fo.m llbtiggere at giere minbre epanbeB^Stuterg i bet 
tilfjper JÉtebftøb tjofenbe ©ijlriftmeb ^ritjeb fibert af tjanbte irre alte? 
tte mcb jjPitfe.n ttbtigger og ifBbftæb, be ftnbe for got, men ogbirec* 
tc at forjlfipe £abnmger fra fyail fet ©teb t SSore Stiger og £aabe be 
fe(P Pif, famt tgien at erpebere £abmuger Ijporfjen be ftnbe tientigft, 
attene at be iagttage be famme Stegtcr, fem i Stlminbetigfieb ere be* 
ftemfe for atte anbre Jjpanbtenbe i £anbet* 

v 16. 

Sttfcne be fbanbeBracmb, ber ere borgere t iftobffobcr, fFat 
tjaPe Øtettigfieb tit at ferige ^nbferfeB'^a^re paa be timeligt i 'Sibctt 
opretteabe Sårfeber i ^staub, tvmtfcn Steftigtjeb og forrmbc-0 be i 
.ftiebf aberne boefatte^aanbParfOføtf forbered eget Strbepbe; og maae 
bet ftaae emmer ^nbbpgger i ^etanb frit for, at fmnbte ei> attene til 
tjoitf en .f iobffcrb etter tlbfiggem©tab tjau fctP pit, men og birecte mcb 
be attene paa ©peentation tit £anbet anfommenbe ©fibe, faatebeO 
at Piffe., efter for ft at fa pc antobet een af ^tobjtøberne, bog ubett at 
m-e pligtige ber at i o ffe eøer tabe, etter betate nogen ©tago Orn? 
fofimng, ntaae,faaPtbtbc i fte ji'nbe i Itiebftiebeime fornot)ctig Stffcet? 
itittg af bereO &at)ve 7 jlraj:, efter at (tabe afgiPet bereO £arga, gaae 

tit 


I 


I 
ti ffin ffen $cm De inf, og Der Ftgge t 4 Hg er, mb en fmtffen £tb m* 
fjoer af 2ini)fn)ggerne uben fforpel af Dem maae fiobe tif egen ^orne* 
benijeb, §et>e og anbte til RemngerneO Ørtft fornobne SSafjre, famt 
tif bem falge fine ^robufter- 

17- 

33eyeH?>veften jfaf ogfa.a giefbe i btffe $ie6fra , ber faafebeé fom 
famme et fgfffat bcb ben Rorffe £00 og De ftffjorenbe gororbntnger* 

18 - 

Tsurtébicttonert obet Diffe øta'ber maac tnbtif Pibere an5etvoe& 
bebfommenbe ØpffcfjtKénb; Dog fan De Dente at faae egen 2(udé>bic* 
tton, faafnart Øtiffamtmanben og SfmtmanDen tnbberefter, at berc& 
Stfoej’t gier faaDaut foruobeuk 


19. 

Sfppeffattonen fea $føbfkbemér$img!jeb maatfe fom fcebbam 
ftg, gaae tiI£asnog ØDer^eften; Dog maae Der, for at afforfe Ret¬ 
tergangen i ^anDelO'-øaget*/ i De^ooenDe SUfeelDe betnfgeé ©ma* 
£aoting. 

20, 

^perncé SitDDaanete maae, faafnartbefaae egen ^uriébicticn, 
UgefeDeé Ijabe Siflabelfe til at forejlaae eget Saaben og ØtaDo-ØegU 


21 


iøeunbet ettfjoer ^tebjkb fjenljorenbe £)ijtriffer cte: 1) $or 
Reifiaincf tøonbreg-ierbittgen: ©ufbbnngc, .fiofe, 23 orgeftorb$ og 
SJtpfjre øp ffe fer tnbtif gppttcraaeu. 2) $cr SBeftmannoc i famme 

a . r . r é /*\/4 /w* ^ —v— — — — —- 


j|VfV v# 3 y (j 1 * ^ v|vv|vvvvvH v ^jlvvvlHyt 

ftelbé, famt Øonbre og Rorbre fDinfjfe Øpffder. 4) $or ©pa^ior- 
bcn dier ØeforDen tRorbve gnerbtngcn: De 41 e Rorbfanbffe øp|f& 
fer, nemlig Rorber, Øeftorb, øfageftorD og ^utteoanbO øpper*' 

Øtranbe og 3fe* 
ftraffem 
De 


5 ) %o\' Øfutiio eller 3 fe fto vD i Se ftre g-ierDtngen: øtvan 
notbo øpffefer, famt et Øtpffc af ^avbepranbS øpffef. De ftg fea ©rænbfeme beb Sfeftorbé øpfel iubt'if Stavttanupr; og 6) 
for ©runbar etter Øremteftorb i famme guerbiug: Det o o rige of&ar« 
bejtranbb Øtyffel meb;SDdie, øneejtelbneb 03 .ønappcbeib ©pffeier 
tUJpptteraaen. gorbpbénbeatteogen^oer, ijerimob^efrerfom forjTreoet 
fraaer, at f)tnbre etter ubi nogen føigabe ^orfang at gtere, tmber S or 
jf)V)ibcft 03 3 ?aabe. ©tbet paa Sort Ølot ■É^rijlianSttojrg ubt Soreb 
it’ongettge 3 ieftDerttb=Øtab $tbben!)aDn, ben i7be5?obem5cr 1786. 

^ # s • * # k i A * • ) fl | fl I 4 t rn • 4 V • 

. • I ^ > V 4 * . ^ 1 . • J t * F . * | # 

Untn: 2Sot kongelige £>aant> og ©igiicf. 

chack Rathlou. 


■ ■ ■ — ■■ ■ ■ 1 1 ■ u ■ n < 1 

Luxdorph, P. Aagaard. 


•1